Årsmöte 2013

Måndag 18 mars kl 18:15 – 19:15

OBS! Ny lokal! Sjödalsgymnasiets aula i Huddinge Centrum (precis mittemot Folkets Hus, samma byggnad som Folktandvården)

Föreningen bjuder på fika till alla medlemmar som deltar i årsmötet. Efter årsmötet bjuder vi alla medlemmar på ett föredrag: ”Slänten – problem eller tillgång?” av Anna Lindqvist. Ange vid din anmälan till anmalan@hu-bo-tradgard.org om du kommer på både årsmöte och föredrag eller bara det ena, samt om du vill ha fika. Välkomna!

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet, dvs senast den 11 februari.

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Helena Hemming.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som också vid behov är rösträknare.
 4. Fastställa om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
 5. Fastställan av röstlängd.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställa resultat och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Inkomna motioner från medlemmar.
 11. Fastställa budget för det kommande räkenskapsåret samt beslut om årsavgift.
 12. Val av styrelse och ersättare.
 13. Val av valberedning.
 14. Val av revisorer och ersättare.
 15. Vid mötet väckta frågor.
 16. Mötet avslutas.

Dragning i kruklotteriet

Dela inlägg

Facebook


Kommentera