Årsmöte 2015

Onsdagen den 25 mars kl 18.15 – 19.00
Folkets Hus, Stora salen, Huddinge Centrum. 

Efter årsmötet kommer Lars Engström att hålla ett föredrag om att vi ska satsa på höstperenner i trädgården. Vi bjuder alla medlemmar på föredraget! För mer information se separat inlägg.

Ange vid er anmälan till anmalan@hu-bo-tradgard.org eller nedan om ni kommer på både årsmötet och föredraget med Lars Engström.

Föreningen bjuder alla medlemmar som deltar i årsmötet på fika. Välkomna!

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet, dvs senast den 18 februari.

Dagordning
1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Helena Hemming.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som också vid behov är rösträknare.
4. Fastställa om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställa resultat och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Inkomna motioner från medlemmar.
11. Fastställa av årsavgift för 2016.
12. Val av styrelse och ersättare.
13. Val av valberedning.
14. Val av revisorer och ersättare.
15. Vid mötet väckta frågor.
16. Mötet avslutas.

Dragning i kruklotteriet.

Anmälan till årsmöte & föredrag

Ditt namn (obligatoriskt)
Jag är medlemJag är inte medlem

Jag vill också anmäla

Också medlemIcke medlem

Ditt telefonnummer(obligatoriskt)

Jag/vi vill beställa fikaVi vill inte fika

Jag kommer på årsmötet 18:15-18:45
Jag kommer på föredraget 19:15-21:00

Meddelande

skriv svaret på detta tal(obligatoriskt)

 

Dela inlägg

Facebook


Kommentera