Årsmöte 2016, torsdag 10 mars

Torsdagen den 10 mars kl 18.00 – 18.45
Folkets Hus, Stora salen, Huddinge Centrum. 

Efter årsmötet kommer  Maj-Lis Petterson att hålla ett föredrag om att skydda din trädgård på ett miljövänligt sätt. Vi bjuder alla medlemmar på föredraget! För mer information se separat inlägg.

Föreningen bjuder alla medlemmar som deltar i årsmötet på fika. För att kunna beräkna åtgången vill vi därför ha er anmälan senast 4 mars även om ni självklart är är välkomna på årsmötet utan anmälan.

Välkomna!

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet, dvs senast den 4 februari.

Dagordning
1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som också vid behov är rösträknare
4. Fastställa om årsmötet är stadgeenligt utlyst
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställa resultat och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Inkomna motioner från medlemmar
11. Fastställa av årsavgift för 2016
12. Val av styrelse och ersättare
13. Val av valberedning
14. Val av revisorer och ersättare
15. Förslag till ändringar av stadgarna:
– §7, punkt 10 ändras till ”Fastställande av årsavgift”
– §8, ”sekreterare” stryks
– §12, ”möten” ändras till ”stämmor”
16. Vid mötet väckta frågor
17. Eventuella avtackningar
18. Mötet avslutas.

Dragning i kruklotteriet.

Anmälan till årsmöte & föredrag

Ditt namn (obligatoriskt)
Jag är medlemJag är inte medlem

Jag vill också anmäla

Också medlemIcke medlem

Ditt telefonnummer(obligatoriskt)

Jag/vi vill beställa fikaVi vill inte fika

Jag kommer på årsmötet 18:15-18:45
Jag kommer på föredraget 19:15-21:00

Meddelande

skriv svaret på detta tal(obligatoriskt)

Dela inlägg

Facebook


Kommentera