Årsmöte 2012 och föredraget ”Om lusten att trädgårdera”, med Henrik Valentin

Tisdag 20 mars

kl 18:15 – 19:15

Folkets Hus, Huddinge Centrum

Föreningen bjuder på fika till alla medlemmar som deltar i årsmötet. Efter årsmötet bjuder vi alla medlemmar på ett föredrag: ”Om lusten att Trädgårdera” av Henrik Valentin. Ange vid din anmälan till anmalan@hu-bo-tradgard.org om du kommer på både årsmöte och föredrag eller bara det ena. Välkomna!

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet, dvs senast den 14 februari.

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Helena Hemming.
 2.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som också vid behov är rösträknare.
 4.  Fastställa om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
 5. Fastställan av röstlängd.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställa resultat och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Inkomna motioner från medlemmar.
 11. Fastställa budget för det kommande räkenskapsåret samt beslut om årsavgift.
 12. Val av styrelse och ersättare.
 13. Val av valberedning.
 14. Val av revisorer och ersättare.
 15.  Vid mötet väckta frågor.
 16.  Mötet avslutas.

Dragning i kruklotteriet

Dela inlägg

Facebook


Kommentera