Kallelse till digitalt årsmöte 2020

I år är det inget vanligt år och vi får göra många saker på nya sätt. Nackdelar med det finns det gott om men fördelarna är att vi lär oss något nytt. Under rådande omständigheter har vi därför beslutat att genomföra årets årsmöte digitalt.

För att kunna upprätta en deltagarförteckning och röstlängd så behöver du anmäla ditt deltagande via simple-sign up på denna länk. Därefter kommer du att få en länk till själva mötet, några dagar innan det äger rum. Det kommer också att vara möjligt att testa förfarandet några dagar innan om man känner sig osäker på hur det fungerar.

Alla årsmöteshandlingar ligger uppe på hemsidan på denna länk.

Dagordning
1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera
årsmötets protokoll, som också vid behov är rösträknare
4. Fastställa om årsmötet är stadgeenligt utlyst
– Föreslå mötet att godkänna att styrelsen med förstärkning av revisorer och valberedning brutit mot stadgarna och kallat till årsmöte efter mars månads utgång.
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställa resultat och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Inkomna motioner från medlemmar
11. Fastställande av årsavgift för 2021
12. Val av styrelse och ersättare
13. Val av valberedning
14. Val av revisorer och ersättare
16. Vid mötet väckta frågor
17. Eventuella avtackningar
18. Mötet avslutas.

Dragning i KRUK-LOTTERIET!
Ni som ännu inte köpt några lotter eller om ni vill köpa fler så är loppet ännu inte kört. I dessa dagar får man ta till de tekniska hjälpmedel som finns och i detta fall Swish. För varje lott du vill köpa så Swisha 10 kronor till vår ordförande Helena Hemming på telefonnummer 0730-755765, skriv kruklotteriet i meddelanderutan – antalet lotter, ditt namn och telefonnummer framgår med automatik. Helena och en kontrollant från styrelsen skriver dina lotter och stoppar dem i krukan. Dragningen kommer också att ske under överinseende av en oberoende kontrollant. Av rent praktiska skäl måste dina lottpengar vara swishade senast den 8/9 kl 21.00.

Inga motioner hade inkommit till styrelsen den 18 februari, dvs 5 veckor före den ursprungliga kallelsens datum.

Tid: Onsdagen den 9 september 2019 kl 18.30
Plats: Digitalt – Klicka på länken du har får efter att du anmält dig till mötet och följ instruktionerna. Gör detta i god tid så att alla är uppkopplade och klara kl 18.30.

Väl mött!
/Styrelsen