Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap
– en ideell förening

Stadgar

Publicerat 8 december, 2021

Stadgar, 2005-03-16. Uppdaterade enligt beslut på årsstämman 15 mars 2017.

 § 1. Namn

Föreningens namn är Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap med sitt säte i Huddinge och Botkyrka kommuner.

§ 2. Ändamål

Trädgårdssällskapet är en ideell förening vars syfte är att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård.
I denna anda ska trädgårdsintresset fördjupas genom föredrag, gemensamma aktiviteter, kurser och utflykter.

§ 3. Medlemmar

Alla trädgårdsintresserade är välkomna som medlemmar i föreningen.

§ 4. Medlemsavgift

Årsavgiften för nästkommande år bestäms av årsmötet. Sällskapet är anslutet till Riksförbundet Svensk Trädgård, vilket bland annat innebär att medlemmarna får tidskriften Hemträdgården som medlemstidning.

§ 5. Tidpunkt för årsmöte och kallelse till årsmöte

Årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet ska ske senast tre veckor före fastställd dag för mötet. Dagordning, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar, som styrelsen anser ska behandlas ska på begäran vara medlem tillhanda senast en vecka före mötet.

§ 6. Motioner

Senast fem veckor före årsmöte ska motion från medlem skriftligen vara inlämnad till styrelsen.

§ 7. Årsmöte

På årsmötet ska behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som också vid behov är rösträknare
3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Inkomna motioner från medlemmar
10. Fastställande av årsavgift för det kommande räkenskapsåret samt beslut om årsavgift
11. Val av styrelse och ersättare
12. Val av valberedning
13. Val av revisorer och ersättare
14. Vid mötet väckta frågor
15. Avslutning

§ 8. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter. Ordförande och kassör utses direkt av årsmötet. Samtliga väljs på två år i taget. Halva styrelsen står på omval varje år. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när halva antalet ledamöter plus en är närvarande. Vid lika rösttal har ordföranden utslagsröst.

§ 9 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans. Bankkonto, bankpostgiro och bankgiro tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 10. Räkenskaper

Styrelsens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december. Styrelsen ska senast två veckor före årsmötet överlämna föreningens räkenskaper till revisorerna.

§ 11. Revisorer

Revisorerna ska vara en ordinarie och en ersättare vilka väljs på ett år. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av dess revisorer.

§ 12. Ändring av stadgar

Ändring av föreningens stadgar kan ske endast efter beslut av två på varandra följande stämmor, varav det första är ordinarie årsmöte. För beslutets giltighet fordras kvalificerad majoritet (67%). Om förslag finns till stadgeändring ska detta tas upp som en egen punkt på kallelsen.

§ 13. Upplösning

Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande möten varav det första är ordinarie årsmöte. För giltigt beslut fordras att minst 75 % av de närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Eventuella kvarstående likvida medel ska vid en likvidation användas för syfte som överensstämmer med föreningens målsättning i § 2.