Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap
– en ideell förening

Årsmöte 14 mars

14 mars, 2024

Välkomna till årsmötet den 14 mars 2024 i Stora salen i Kulturhuset, Huddinge centrum.
Årsmötesförhandlingarna startar kl 18.00 och avslutas med gemensam fika för de som vill. Därefter följer föredraget Gestaltning med perenner  Läs mer om det här.
För dig som inte har möjlighet att komma på årsmötet går det att anmäla sig enbart till föredraget- komma kl 19.00.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet, dvs 8 februari. Motioner skickas till  info@hu-bo-tradgard.org, eller till någon i styrelsen via den
kontaktinformation som finns på hemsidan.
Vartefter årsmöteshandlingarna blir färdiga så kommer de att publiceras på hemsidan under rubriken Årsmötesdokument 2024

Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som också vid behov är rösträknare
3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Inkomna motioner från medlemmar
10. Fastställande av årsavgift för det kommande räkenskapsåret samt beslut om årsavgift
11. Val av styrelse och ersättare
12. Val av valberedning
13. Val av revisorer och ersättare
14. Vid mötet väckta frågor
15. Avslutning

På årsmötet drar vi som vanligt vinnarna i medlemslotteriet Krukan. Första pris är ett presentkort på 1000:- på en näraliggande plantskola. Lotter kan ni köpa vid vissa aktiviteter och vid årsmötet.
Föreningen bjuder alla årsmötesdeltagare på fika och föredrag.
Alla medlemmar är välkomna på årsmötet, men du behöver anmäler dig för att vi ska kunna planera .

Tid: torsdagen 14 mars, Årsmötet börjar kl 18.00, föredraget 19.00-21.00 .
Plats: Stora salen, Folkes/Kulturhuset, Huddinge C
Kostnad: Gratis
Anmälan: https://simplesignup.se/event/213116
Sista anmälningsdag: 7 mars behöver vi ha din anmälan för för att vi ska kunna beräkna åtgången på fika.
Frågor: anmalan@hu-bo-tradgard.org
Ansvarig från föreningen: Helena